Visjonen vår

Ekte glede på sikker grunn

Imekollen barnehage er en NLM-barnehage. Alle NLM-barnehagene har en felles visjon:

EKTE GLEDE PÅ SIKKER GRUNN

Visjonen bygger på NLM-barnehagenes vedtekter. I vår formålsparagraf står det:

Barnehagen skal, i nær forståelse og samarbeid med hjemmet, hjelpe til med å gi barna kristen oppdragelse i et godt og trygt miljø. Den skal gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter og utvikle barnas evne og vilje til å samarbeide med andre, bære ansvar og ha omsorg for medmennesker, både i Norge og mellom andre folkeslag.

Imekollen barnehage har i tillegg sin egen visjon: ET GODT STED Å VÆRE.

Vi ønsker å gi barna nærhet og varme og et trygt sted å lære og utfolde seg.  Derfor blir følgende punkter viktige i vår barnehage:

  • Respekt og likeverd
  • Sosial kompetanse - kunsten å omgås andre mennesker på en god måte.
  • Hvert barn skal kjenne at det er et viktig barn i barnehagen.
  • Barna har rett til å uttrykke seg og delta ut fra sine forutsetninger.
  • Barna har rett til å uttrykke og "eie" sine egne følelser og reaksjoner.
  • Barna har rett på voksne omsorgspersoner som "ser" det enkelte barnet og deres behov.
  • Gi barna et kristent fundament og la dem få høre om Guds kjærlighet til alle mennesker.
  • Voksne som ønsker å leve under Guds lys og som vil bringe "Det glade budskap" videre.
  • Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.