PROGRAMMET VÆRE SAMMEN

"Være sammen" er Imekollen barnehages hovedsatsingsområde. Allerede i januar 2012 fikk personalet sitt første møte med programmet. På en planleggingsdag i Stavanger fikk vi en fin innføring av Eyvind Skeie. Han har laget opplegget sammen med Pål Roland fra Senter for Atferdsforskning i Stavanger.

Være sammen er utarbeidet for barn og voksne i barnehagen. Programmet består av to deler. En del retter seg mot personalet i barnehagen og tar sikte på å heve vår kompetanse i forhold til det programmet Være sammen vil oppnå: Vi voksne i barnehagen skal få kunnskap og inspirasjon til å bli varme og grensesettende voksne.

Programmet Være sammen retter seg også mot barna: både mot det enkelte barn, barn i gruppe og mot barn og voksne i samspill. Barna i barnehagen skal oppleve å bli sett og hørt og få hjelp til å utvikle seg i felleskap med andre.

Programmet Være sammen er forankret i barnehageloven og Regjeringens mobbemanifest 2011-14. Her står det bl.a. nedfelt:

- Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

- vi forplikter oss til å arbeide for et godt og inkluderende oppvekst og læringsmiljø for alle barn og unge.

Det ønsker vi her i Imekollen barnehage å bidra til gjennom programmet Være sammen.

Regnbueløven er en sentral verdibærer i programmet Være sammen. Programmets visuelle symbolikk er knyttet til regnbuen og løven. Regnbuen symboliserer det mangfoldige i barnets liv og erfaring, mens løven står for innlevelse, empati og ansvar. Programmet Være sammen ønsker at barna skal få et positivt forhold til Regnbueløven og det denne figuren står for.

I boka Regnbueløvens fantastiske brøl blir vi kjent med Regnbueløven og flere andre personligheter. Fortellingen om Regnbueløven handler om løveungen som ikke klarer å brøle og dermed ikke lever opp til forventningene fra omgivelsene. Han klarer likevel å brøle i fortellingens avgjørende øyeblikk. Men da brøler han ikke for seg selv, han brøler pga. uretten mot andre.

Vi blir også kjent med andre figurer i fortellingen om Regnbueløven. Alle disse figurene sentrerer seg inn mot et hovedpunkt i programmet Være sammen: det å være innenfor eller utenfor, å ha mot til å si ifra, å leve nær sine håp og drømmer og å kjenne på alle sine følelser - både redsel, sinne, glede og gråt.

Gjennom programmet Være sammen arbeider vi på flere plan. Når det gjelder voksenrollen, skal barnehagens personale gjennom teori, veiledning og praksis få en kompetanseheving som er knyttet til stikkord som varme og grensesettende voksne. Langsikitg implementering med varig endring som mål, respekt for barns medvirkning, tidlig innsats mot eksklusjon, mobbing og utfordrende atferd er sentrale faktorer.

Når det gjelder barna vil, programmet Være sammen bidra til å skape et lærlingsmiljø i barnehagen hvor barna får være med å påvirke sin egen hverdag og bli styrket i å ta ansvar for egne valg og handlinger. Materiellet i programmet Være sammen er derfor utviklet med dialog og samhandling for øyet.

Det er også laget en foreldreeske til programmet. Den består av en CD der Eyvind Skeie leser boken Regnbueløvens fantastiske brøl. Han har også skrevet en liten bok med inspirasjon og gode ideer. Boken heter "Du og barnet ditt". Disse eskene kan kjøpes på www.vaeresammen.no . Vi har også noen esker til utlån her i barnehagen.

I Imekollen er vi glade for at pedagogen Gitte Valand har tatt utdanning som instruktør i programmet. Hun er naturligvis vår veileder, pådriver og inspirator. Være sammen er tema på alle planleggingsdager og personalmøter.